VBS De Klimtoren is een basisschool (kleuter- en lager onderwijs) in het hartje van Jabbeke.

Schoolbrochure
Capaciteit


Maximum aantal kleuters: 200

Maximum aantal leerlingen: 325

Zolang deze capaciteit niet wordt overschreden, is er geen inschrijvingsstop of een voorrangsregeling bij inschrijving.

Onze school heeft een eigen Christelijke identiteit

Binnen onze school wordt er aan een Katholiek opvoedingsproject gewerkt. Wij maken werk van de Christelijke waarden en leven die voor bij de kinderen. We proberen de kinderen gevoelig te maken voor de positieve mogelijkheden in de huidige tijdsgeest, hen kritisch en weerbaar te maken voor alles wat in het leven gebeurt. Wij hebben eerbied voor de religieuze gezindheid van anderen, zonder evenwel onze eigenheid prijs te geven. Kinderen verdraagzaamheid, met aandacht voor de Christelijke eigenheid, respect voor zichzelf en anderen, voor de natuur en hun omgeving bijbrengen, zien wij als één van onze taken. Wij proberen kinderen op zoek te laten gaan naar antwoorden op levensvragen, met Jezus' verhaal als leidraad. Wij zien het samen vieren van Christelijk onderbouwde feesten als het creëren van eenheid.

Onze school biedt een degelijk en samenhangend onderwijskundig aanbod

Wij plaatsen het kind centraal, wij hebben aandacht voor de totale ontwikkeling van elk kind; voor de ontwikkeling van 'hoofd, hart en handen'. Naast het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling verbindt de school er zich toe evenveel belang te hechten aan de sociaal-affectief dynamische ontwikkeling van elk kind. Elk kind heeft, binnen onze mogelijkheden, recht op een degelijke vorming, aangepast aan zijn kennen, kunnen en zijn. Er wordt lesgegeven aan de hand van leerlijnen en de nieuwste didactische inzichten voor alle vakken. Bijzondere aandacht gaat naar de doorstroming van 1ste kleuterklas tot en met 6de leerjaar. Met als doel het nastreven van de ontwikkelingsdoelen bij kleuters en het behalen van de eindtermen bij de lagere schoolkinderen. Wij wensen kinderen bij te brengen dat leren 'nuttig en tof' kan zijn en wensen hen te stimuleren om alle leerkansen te benutten en hen zodoende een degelijke basis mee te geven voor hun latere studieloopbaan. Binnen de lessen taal, Frans, wiskunde, wero neemt de computer ook een plaats in. In de kleuterschool krijgen kleuters de kans om behendigheid te oefenen met een computer en spelenderwijs een aantal vaardigheden via dit medium in te oefenen.

Onze school biedt een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak.

Wij wensen de kinderen te stimuleren in hun creativiteit en hen te laten groeien in een sociaal engagement. Wij bieden de kinderen een opvoedingsklimaat waar een zekere discipline vereist is en waar grote aandacht gevestigd wordt op beleefde omgangsvormen. Ook aandacht voor attitudes, volharding en inzet worden gestimuleerd.

Wij proberen een rustige leeromgeving te creëren waarbinnen preventie en remediëren een belangrijk aandachtspunt vormen om kinderen kennis bij te brengen en die kennis te evalueren. Wij maken hierbij gebruik van hoekenwerk en differentiatie. We volgen de ontwikkeling van elk kind op door het hanteren van een leerlingvolgsysteem. Wij besteden hierbij aandacht aan het zelfbeeld van elk kind, wij bieden hen een positief zelfbeeld aan dat hun zelfvertrouwen kan doen groeien.

Wij proberen een kindvriendelijke omgeving te scheppen en kindvriendelijke activiteiten te organiseren. Vooral de sociale ontwikkeling, waarbij kinderen ernstig worden genomen is belangrijk. Wij wensen de kinderen de kans te geven en hen te stimuleren om op te groeien tot hun "beste volwassen-ik", die samenleeft met anderen.

Onze school als gemeenschap en organisatie

Naast het leren, helpen wij de kinderen ook op weg in hun omgang met anderen. In een school leeft men in 'groep', wij leren 'samen-leven'. We leren de kinderen op een beleefde en respectvolle manier omgaan met anderen. Om dat te realiseren worden er in onze school afspraken gemaakt die dienen nageleefd te worden.
In onze school wordt ook aandacht besteed aan een goede samenwerking tussen alle participanten: schoolbestuur, leerkrachten, personeel, leerlingen, ouders, ...
Wij werken samen in de oudervereniging, participatieraad en het lokaal onderhandelingscomité.
Wij zorgen voor een sfeer waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn, waar allerlei zaken in een harmonische sfeer bespreekbaar zijn.

Wij wensen ons teamwerk uit te bouwen in allerhande projecten en organisaties, tijdens en buiten de schooluren.

Wij werken als school aan de ontplooiing van elk kind.

Elk kind mag zich goed voelen op school en krijgt voldoende impulsen om zichzelf te ontwikkelen en wij proberen hen weerbaar te maken zodat ze optimaal kunnen functioneren in de maatschappij. Wij besteden aandacht aan de basiscompetenties van elk kind; dingen die de basis vormen voor een goed persoonlijk en maatschappelijk functioneren: goed onderwijs effent het pad voor een harmonsiche ontwikkeling.

We gebruiken gedifferentieerde werkvormen, zowel voor de sterkere kinderen als voor de minder sterke kinderen. Parallelklassen kunnen hierbij klasdoorbrekend werken. We willen elk kind aanvaarden zoals het is en gericht benaderen, zolang dit binnen de haalbaarheid van het kind zelf ligt en binnen de mogelijkheden en de draagkracht van de school.